ម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកមួយបានបញ្ចាក់ថា ! Pass Appដឹកញុមដល់កណ្ដាលផ្លូវហើយដេញញុមឲ្យចុះហើយថែមទាំងសម្លត់យកលុយទៀតបងប្អូនជួយshareផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹង(មានរូបភាព)

ក្ដៅៗយប់មិញបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយត្ត័ចំពោះតុកតុកគីឡូមួយនេះផងដឹកញុមមកដល់កណ្ដាលផ្លូវចង់ធ្វើសុីវាដឹកញុមដល់កណ្ដាលផ្លូវហើយដេញញុមឲ្យចុះហើយថែមទាំងសម្លត់យកលុយទៀតបងប្អូនជួយshareផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងNo automatic alt text available.Image may contain: outdoorImage may contain: nightNo automatic alt text available.

 

ប្រភព ឌីជេប៊្លេក តន្រ្តីសម័យ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *