ឈឺចាប់ទេនៅប្រទេសខ្មែរតែគេអត់ចាយលុយខ្មែរ(កន្លែងធ្វើpassportយើងនិង)

ឈឺចាប់ទេនៅប្រទេសខ្មែរតែគេអត់ចាយលុយខ្មែរ(កន្លែងធ្វើpassportយើងនិង)😢😢😭😭shareមួយបើអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដូចពួកខ្ញុំ😭😭😭

Image may contain: one or more people

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *