ចេះធ្វើទៅរួចដែរ!!! ចាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលី ម្នាក់ពីបទជួយ លក់ក្រូចអោយប្រពន្ធគ្រាន់តែមិនបានសុំវីសាពាណិជ្ជកម្មសោះ

ចេះធ្វើទៅរួចដែរ ចាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលី ម្នាក់ពីបទជួយលក់ក្រូចអោយប្រពន្ធ 😂😂😂យួនគគោកអត់ចាប់ ទៅចាប់អូស្ត្រាលីលក់ក្រូចឯណាឯណីទៅវិញ គ្រាន់តែមិនបានសុំវីសាពាណិជ្ជកម្មសោះ ហេីយគ្នាជួយលក់ក្រូចអោយប្រពន្ធសោះ ក៏ត្រូវការវីសាពាណិជ្ជកម្មដែរ ចុះយួនពេញប្រទេសរកស៊ី ពេញប្រទេសខ្មែរហ្នឹង មានវីសាពាណិជ្ជកម្មឬអត់ ?

មតិ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *