មានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានបញ្ចាក់ថា កុំជិះយប់ឲ្យសោះ យ៉ាត់ passappសុំឈប់ផ្លូវស្ងាត់ ធ្វើសុីដូចខ្ញុំ

កាលពីយប់ថ្ងៃ 16​ នេះមានគណនីមួយបានបញ្ចាក់ថា”

អ្នកជិះ Passapp យ៉ាត់ passapp ធ្វើសុីណា សុំឈប់ផ្លូវស្ងាត់អី នោមអីអញដាក់ងាប់លូវនឹង😏😢 ហេងហើយចេះដឹងទាន់ 😢 កុំអីមិនដឹងដល់ណាទេ 😑 ហើយ passapp មានចាវាក់នៅក្រោយទៀត អើយ😑

កុំជិះយប់ឲ្យសោះ ជាពីសេសអា style ដាច់ internet ឲ្យផ្តាច់ គីឡូនឹងហ្មង វាជិះរកតែផ្លូវគ្នានមនុស្សទេ ហើយថាឈប់នោម ដល់ខ្ញុំស្រែកថាខ្ញុំមិនឈប់នៅនឹងទេ ពូឯងជួយជិះទៅមុខតិចទៅ គាត់រកឈប់ 2ដង គាត់ងាកមើលក្រោយរហូតចេះមានឡានជិះគាកក្រោយរហូត ដល់កន្លែងភ្លឺ ខ្ញុំថានៅមុខមានការ៉ាសសាំង ពូឯងចូលនោមនឹងទៅគេមិនគិតលុយទេខ្ញុំមើលតុតុឲ្យ គាត់មើលមុខខ្ញុំហើយថាអត់អីទេបាច់ទេ ខ្លាចញេញៃ ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនធ្វើសុីតុតុពូឯងទេ គាត់គិតលុយឲ្យខ្ញុំឲ្យដេញចុះត្រឹមនឹង ខ្ញុំថាគិតថាខ្ញុំជិះទៀត មែន 😑បើយើងឆ្លាតយើងបានរួចខ្លួន ហើយ បើអ្នកខ្លះ មិនសូវមើលផ្លូវ រឺមិនចាប់អារម្មណ៍ ទៀតចប់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *