តាមពិតត្រួយអំពិល អាចដោះស្រាយបញ្ហាមុនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពនេះបើតាម

គ្រាន់តែយកត្រួយអម្ពិលខ្ចីៗប្រមាណមួយក្តាប់ ស្ងោរឱ្យពុះប្រមាណ ១០នាទី ទុកឱ្យត្រជាក់។ បន្ទាប់មកយកទឹកស្ងោស្លឹកអម្ពិលនោះ លាងមុខព្រឹក-ល្ងាច រាល់ថ្ងៃប្រមាណ ១សប្តាហ៍នោះ មុននឹងស្រកចុះបាន៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *