ឥឡូវចេញច្បាប់ថ្មីម៉ូតូប្រលាក់ភក់ផាក់៤៥០០០៛ ? សូមបងប្អូនលាងម៉ូតូឲ្យស្អាតប្រយ័ត្នអស់លុយ(មានវីដេអូ)

ឥឡូវចេញច្បាប់ថ្មីម៉ូតូប្រលាក់ភក់ផាក់៤៥០០០៛សូមបងប្អូនលាងម៉ូតូឲ្យស្អាតប្រយ័ត្នអស់លុយដូចប្អូនខ្ញំ👎👎👎👎👎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *